Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 september, 2020.

De algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: ‘Alldental Groningen’), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt (hierna te noemen ‘overeenkomst’). Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

Derden

Alldental Groningen is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Alldental Groningen zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Alldental Groningen is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement dient voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt. De patiënt wordt gewezen op het huishoudelijk reglement tijdens inschrijving en is verantwoordelijk voor het doornemen van het huishoudelijk reglement.

De behandelovereenkomst tandarts-patiënt is een inspanningsovereenkomst, dit houdt in dat er geen garantie gegeven kan worden op bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling. Op tandtechnische werkstukken is dit wel het geval.

Behandeling en informatie

Persoonlijke gegevens
De patiënt dient ten allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van de verzekering, zoals een verzekeringspasje. De patiënt dient wijziging van persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk aan de receptioniste kenbaar te maken.

Behandelingen boven 150,- euro
Voorafgaand aan iedere ingrijpende en/of uitgebreide tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van 150,- euro (honderdvijftig) of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk een begroting verstrekt, houdende een beschrijving van de door Alldental Groningen uit te voeren prestaties voor de desbetreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten kunnen niet meer dan een inschatting zijn, omdat Alldental Groningen daarvoor afhankelijk is van derden.

Bij toepassing van goud of andere legeringen geldt de dagprijs van de leverancier op het moment van de levering. Van de overige techniek prijzen en verrichtingen kunnen de definitieve bedragen maximaal 10 procent van de begrotingen afwijken. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is Alldental Groningen niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijs niet mogelijk is – voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.

Wijziging behandelplan
Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

Afspraken
Alldental Groningen hanteert het huisreglement conform afspraken, spoedgevallen, etc. Bij gebreke van de huisregels, wordt de patiënt verwezen naar het huisreglement.

Gegevens
Tijdens het eerste bezoek wordt de patiënt verzocht een vragenlijst in te vullen met betrekking tot de gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient volledig en naar waarheid te  worden beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling en medicijngebruik te voorkomen. Wijzigingen ten aanzien van de gezondheid en medicijngebruik dient bij het volgende bezoek kenbaar te maken.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Alldental Groningen naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. 

De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Alldental Groningen ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Alldental Groningen legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Kosten en betaling

Alldental Groningen hanteert de NMT betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg. Deze zijn na te lezen op de website. Indien de patiënt niet tijdig betaalt, behoudt Alldental Groningen het recht om de patiënt uit te schrijven uit het patiëntenbestand.

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

Alldental Groningen berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de door hem/haar gehanteerde standaard prijslijst, die in de praktijk van Alldental Groningen ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Als wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft, dan zal Alldental Groningen de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover – schriftelijk en/of digitaal – informeren.

Afspraak annulering
Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 24 uur voor de behandeling op werkdagen te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal Alldental Groningen de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen met een tarief van 7,50 euro per vijf minuten, met een maximum van 125 euro. Uitzondering hierop is de eerste keer dat dit gebeurt en het een afspraak is van maximaal 30 minuten. Dan worden alleen de gereserveerde minuten boven de 30 in rekening gebracht.

Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot voldoening van opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Als sprake is van een voorschot, dan wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande is Alldental Groningen altijd gerechtigd om onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

Alldental Groningen draagt al haar vorderingen bij cessie over aan Infomedics. Infomedics verzorgt de incasso; de patiënt is gehouden rechtstreeks aan Infomedics te betalen.

Klachten

Klachten omtrent de behandeling of de manier waarop de patiënt bejegend is dienen zo spoedig mogelijk aan personeel van Alldental Groningen kenbaar te maken. Wanneer de patiënt van mening is dat Alldental Groningen hier geen gehoor aan hebben gegeven, dient de patiënt schriftelijk een klacht indienen. Alldental Groningen zal spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 3 weken op de klacht reageren. Indien de patiënt daarna nog steeds ontevreden is over de afhandeling van uw klacht, dient de patiënt zich te richten tot de klachtencommissie ANT, Leidsevaartweg 99, 2106 AS, Heemstede.

Klachten omtrent declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij Alldental Groningen schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Overschrijding betalingstermijn

Als de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan Alldental Groningen de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die Alldental Groningen moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,- euro onverminderd het recht van Alldental Groningen om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is Alldental Groningen gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Alldental Groningen is beperkt tot het bedrag waarop de door Alldental Groningen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Alldental Groningen onder de verzekering. De patiënt kan desgewenst deze polis inzien op de praktijk van Alldental Groningen.

Alldental Groningen is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. Alldental Groningen adviseert deze dan ook niet onbeheerd achter te laten.

Contact

Alldental Groningen wenst suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van een behandeling, de wachtkamer inrichting, de praktijkorganisatie of andere zaken welke de patiënt aandacht hebben, te ontvangen: 

Per post:
t.a.v. Mariël Meyst
Rigaweg 34, 9723 TH Groningen

Per mail:
mariel.meyst@alldentalgroningen.nl

Rigaweg 34, 9723 TH Groningen, Nederland

Bel ons op
050 311 5775

info@alldentalgroningen.nl

U ontvangt z.s.m. een reactie van ons